[اسم]

friend

/frend/
قابل شمارش

1 دوست رفیق

مترادف و متضاد buddy companion enemy foe
best friend
بهترین دوست
 • He's one of my best friends.
  او یکی از بهترین دوستانم است.
a friend of somebody's
دوست کسی
 • 1. Is he a friend of yours?
  1. آیا او دوست شماست؟
 • 2. This restaurant was recommended to me by a friend of mine.
  2. این رستوران توسط یکی از دوستانم به من پیشنهاد شده بود.
old/family/close/good friend
دوست قدیمی/خانوادگی/صمیمی/خوب
 • 1. He's a family friend.
  1. او یک دوست خانوادگی است.
 • 2. She's my closest friend - we've known each other since we were five.
  2. او صمیمی‌ترین دوستم است؛ ما همدیگر را از پنج سالگی می‌شناسیم.
be/make friends (with somebody)
(با کسی) دوست بودن/شدن
 • 1. Simon finds it hard to make friends with other children.
  1. برای "سایمون" دوست شدن با سایر بچه‌ها دشوار است.
 • 2. We've been friends for years.
  2. ما سال‌هاست که با هم دوست هستیم.
circle of friends
حلقه/دایره دوستان
 • She has a wide circle of friends.
  او حلقه [دایره] وسیعی از دوست دارد [حلقه دوستان او وسیع است].
a friend of a friend
دوست یک دوست
 • I heard about it through a friend of a friend.
  از طریق دوست یک دوست [دوست یک از دوستان] راجع به آن شنیدیم.
کاربرد واژه friend به معنای دوست
واژه friend به معنای "دوست" به شخصی گفته می‌شود که شما او را به خوبی می‌شناسید و دوستش دارید و کسی است که معمولاً خارج از اعضای خانواده است.
جدیداً در دنیای مجازی (مثلاً در شبکه‌های اجتماعی) به افرادی که صفحه شما را بازدید می‌کنند و عضو می‌شوند نیز friend می‌گویند.
واژه friend به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که علایق یکسان داشته باشند و با هم متحد باشند. در این مفهوم واژه friend در برابر enemy قرار می‌گیرد.

2 حامی پشتیبان

مترادف و متضاد backer patron supporter opponent
a friend of something
حامی چیزی
 • 1. He pretends to be a friend of democracy.
  1. او تظاهر می‌کند که حامی دموکراسی است.
 • 2. The Friends of St Martin’s Hospital are anonymous.
  2. حامیان بیمارستان "سنت مارتین" ناشناس هستند.
 • 3. Theater tickets are 10% cheaper for Friends.
  3. بلیت تئاتر برای حامیان، 10 درصد ارزان‌تر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان