[اسم]

fried onion

/fɹˈaɪd ˈʌniən/
قابل شمارش

1 پیازداغ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان