[اسم]

fried onion

/fɹˈaɪd ˈʌniən/
قابل شمارش

1 پیازداغ

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیازداغ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان