[اسم]

همدم

( ه-م-د-م )
1 companion friend , crony

companion /kəmˈpæn.jən/ /kəmˈpæniən/


friend /frend/ /frend/


crony /ˈkroʊni/ /ˈkrəʊni/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان