[اسم]

رفیق

( ر-ف-ی-ق )
1 pal chum , friend , companion

pal /pæl/ /pæl/


chum /tʃʌm/ /tʃʌm/


friend /frend/ /frend/


companion /kəmˈpæn.jən/ /kəmˈpæniən/

2 comrade

comrade /ˈkɑːmræd/ /ˈkɒmreɪd/

3 lover

lover /ˈlʌv.ər/ /ˈlʌvə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان