[اسم]

یاور

( ی-ا-و-ر )
1 friend supporter , proponent

friend /frend/ /frend/


supporter /səˈpɔːrt̬.ər/ /səˈpɔːtə/


proponent /prəˈpoʊnənt/ /prəˈpəʊnənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان