[اسم]

هم‌صحبت

( ه-م-‌-ص-ح-ب-ت )
1 companion mate , friend

companion /kəmˈpæn.jən/ /kəmˈpæniən/


mate /meɪt/ /meɪt/


friend /frend/ /frend/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان