[اسم]

طبیب

( ط-ب-ی-ب )
1 physician doctor

physician /fɪˈzɪʃn/ /fɪˈzɪʃn/


doctor /ˈdɑk.tər/ /ˈdɒktə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان