[اسم]

طفل

( ط-ف-ل )
1 child infant

child /tʃɑɪld/ /tʃaɪld/


infant /ˈɪnfənt/ /ˈɪnfənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان