دیکشنری انگلیسی به فارسی

child

/tʃɑɪld/
/tʃaɪld/

[اسم]