[اسم]

بچه

( ب-چ-ه )
1 child kid , baby

child /tʃɑɪld/ /tʃaɪld/


kid /kɪd/ /kɪd/


baby /ˈbeɪ.bi/ /ˈbeɪ.bi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان