[اسم]

کودک

( ک-و-د-ک )
1 child kid , young one

child /tʃɑɪld/ /tʃaɪld/


kid /kɪd/ /kɪd/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان