[صفت]

عرفی

( ع-ر-ف-ی )
1 conventional traditional

conventional /kənˈvɛnʃənəl/ /kənˈvɛnʃənl/


traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/ /trəˈdɪʃənl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان