[صفت]

conventional

/kənˈvɛnʃənəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more conventional] [حالت عالی: most conventional]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متداول قراردادی، عرفی

a conventional wedding/clothes
ازدواج/لباس‌های عرفی [معمول]

2 سنتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: عرفی
conventional behavior/morality
رفتار/اصول اخلاقی سنتی
conventional methods/approaches
روش‌ها/رویکردهای سنتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان