[صفت]

conventual

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربوط به صومعه

[اسم]

conventual

قابل شمارش

2 عضو صومعه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان