[اسم]

convergence

/kənvˈɜːdʒəns/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تلاقی تقارب

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلاقی
مترادف و متضاد convergency

2 همگرایی (زیست‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان