[اسم]

conventional wisdom

/kənˈvɛnʃənəl ˈwɪzdəm/
قابل شمارش

1 نظر جمعی عقیده عمومی

  • 1.Conventional wisdom has it that a book should never be judged by its cover
    1. نظر جمعی این است که یک کتاب هیچوقت نباید با جلدش قضاوت شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان