[اسم]

عینک

( ع-ی-ن-ک )
1 glasses spectacles , goggles

glasses /ˈglæsɪz/ /ˈglɑːsɪz/


spectacles /spˈɛktəkəlz/ /spˈɛktəkəlz/


goggles /ˈgɑgəlz/ /ˈgɒglz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان