[اسم]

glasses

/ˈglæs.ɪz/
غیرقابل شمارش

1 عینک

مترادف و متضاد bifocals eyeglasses spectacles
  • 1. a pair of glasses
    1 . یک عینک
  • 2. She was wearing glasses.
    2 . او عینک زده بود.
کاربرد واژه glasses به معنای عینک
واژه glasses به معنای "عینک" واژه ای است که اسم جمع محسوب می شود و همواره به صورت جمع به کار می رود و به دو عدسی گفته می شود که در قابی قرار گرفته اند و روی بینی و گوش قرار می گیرند. مردم برای اینکه بتوانند بهتر ببینند آن را به چشم می زنند. در انگلیسی آمریکایی به این واژه eyeglasses نیز می گویند. در انگلیسی بریتانیایی در حالت رسمی به این واژه spectacles می گویند. بری گفتن "یک عدد عینک" از واژه pair استفاده می کنیم. مثلا:
"a pair of glasses" (یک عینک)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان