[اسم]

glasses

/ˈglæsɪz/
غیرقابل شمارش

1 عینک

معادل ها در دیکشنری فارسی: عینک
مترادف و متضاد bifocals eyeglasses spectacles
  • 1.She was wearing glasses.
    1. او عینک زده بود.
a pair of glasses
یک عینک
کاربرد واژه glasses به معنای عینک
واژه glasses به معنای "عینک" واژه‌ای است که اسم جمع محسوب می‌شود و همواره به صورت جمع به کار می‌رود و به دو عدسی گفته می‌شود که در قابی قرار گرفته‌اند و روی بینی و گوش قرار می‌گیرند. مردم برای اینکه بتوانند بهتر ببینند آن را به چشم می‌زنند. در انگلیسی آمریکایی به این واژه eyeglasses نیز می‌گویند. در انگلیسی بریتانیایی در حالت رسمی به این واژه spectacles می‌گویند. برای گفتن "یک عدد عینک" از واژه pair استفاده می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان