[اسم]

فارغ‌التحصیل

( ف-ا-ر-غ-‌-ا-ل-ت-ح-ص-ی-ل )
1 graduate alumnus

graduate /ˈgrædʒʊət/ /ˈgrædʒʊət/


alumnus /əˈlʌmnəs/ /əˈlʌmnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان