[صفت]

فراخ

( ف-ر-ا-خ )
1 wide broad , vast

wide /wɑɪd/ /waɪd/


broad /brɔd/ /brɔːd/


vast /væst/ /væst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان