[فعل]

فراخواندن

( ف-ر-ا-خ-و-ا-ن-د-ن )
1 to call to summon , to invite

to call /kɔːl/ /kɔːl/


to summon /ˈsʌmən/ /ˈsʌmən/


to invite /ɪnˈvɑɪt/ /ɪnˈvaɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان