[صفت]

فرز

( ف-ر-ز )
1 nimble agile , swift

nimble /ˈnɪmbəl/ /ˈnɪmbl/


agile /ˈæʤəl/ /ˈæʤaɪl/


swift /swɪft/ /swɪft/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان