[صفت]

فرهنگی

( ف-ر-ه-ن-گ-ی )
1 cultural educational

cultural /ˈkʌl.tʃə.rəl/ /ˈkʌltʃərəl/


educational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ /ˌedʒuˈkeɪʃənl/

[اسم]

فرهنگی

( ف-ر-ه-ن-گ-ی )
1 teacher

teacher /ˈtiːtʃər/ /ˈtiːʧə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان