[فعل]

قلمی کردن

( ق-ل-م-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to write to pen

to write /raɪt/ /raɪt/


to pen /pen/ /pɛn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان