[اسم]

لغت‌نامه

( ل-غ-ت-‌-ن-ا-م-ه )
1 dictionary lexicon

dictionary /ˈdɪkʃəneri/ /ˈdɪkʃənri/


lexicon /lˈɛksɪkən/ /lˈɛksɪkən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان