[اسم]

lexicon

/lˈɛksɪkən/
قابل شمارش

1 واژگان واژه‌نامه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان