[صفت]

lexical

/lˈɛksɪkəl/
قابل مقایسه

1 واژگانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: لغوی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان