[اسم]

lexicography

/lˌɛksɪkˈɑːɡɹəfi/
غیرقابل شمارش

1 فرهنگ‌نویسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان