[اسم]

lexicography

/lˌɛksɪkˈɑːɡɹəfi/
غیرقابل شمارش

1 فرهنگ‌نویسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرهنگ‌نویسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان