[اسم]

lexicographer

/ˌleksɪˈkɑːɡrəfər/
قابل شمارش

1 فرهنگ‌ نگار فرهنگ‌ نویس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان