[صفت]

liable

/ˈlaɪəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more liable] [حالت عالی: most liable]

1 مسئول (پرداخت هزینه چیزی) ملزم

معادل ها در دیکشنری فارسی: مسئول
  • 1.Is the company liable for the damage?
    1. آیا شرکت مسئول [پرداخت] خسارت است؟

2 مستعد در معرض، محتمل

معادل ها در دیکشنری فارسی: مستعد
مترادف و متضاد inclined likely
  • 1.The bridge is liable to collapse at any moment.
    1. (آن) پل هر لحظه محتمل ریزش است.
  • 2.We're all liable to make mistakes when we're tired.
    2. ما همه وقتی خسته هستیم، مستعد اشتباه کردن هستیم [احتمال دارد اشتباه کنیم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان