[صفت]

liable

/ˈlaɪəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more liable] [حالت عالی: most liable]

1 مسئول (پرداخت هزینه چیزی) ملزم

  • 1. Is the company liable for the damage?
    1 . آیا شرکت مسئول [پرداخت] خسارت است؟

2 مستعد در معرض، محتمل

مترادف و متضاد inclined likely
  • 1. The bridge is liable to collapse at any moment.
    1 . (آن) پل هر لحظه محتمل ریزش است.
  • 2. We're all liable to make mistakes when we're tired.
    2 . ما همه وقتی خسته هستیم، مستعد اشتباه کردن هستیم [احتمال دارد اشتباه کنیم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان