[اسم]

liaison

/liˈeɪzɑːn/
غیرقابل شمارش

1 همکاری ارتباط متقابل

مترادف و متضاد contact cooperation

2 رابط واسطه، میانجی

مترادف و متضاد intermediary

3 رابطه نامشروع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان