[اسم]

levy

/ˈlɛvi/
قابل شمارش

1 مالیات

[فعل]

to levy

/ˈlɛvi/
فعل گذرا
[گذشته: levied] [گذشته: levied] [گذشته کامل: levied]

2 مالیات بستن بر چیزی مالیات وضع کردن، مالیات اخذ کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان