[صفت]

مبرز

( م-ب-ر-ز )
1 prominent leading , distinguished

prominent /ˈprɑmənənt/ /ˈprɒmɪnənt/


leading /ˈliːd.ɪŋ/ /ˈliːdɪŋ/


distinguished /dəˈstɪŋ.gwɪʃt/ /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان