[اسم]

محصل

( م-ح-ص-ل )
1 pupil student , schoolboy , schoolgirl

pupil /ˈpjuːpl/ /ˈpjuːpl/


student /ˈstuːdənt/ /ˈstjuːdənt/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان