[اسم]

محضر

( م-ح-ض-ر )
1 presence company

presence /ˈprez.əns/ /ˈprezns/


company /ˈkʌm.pə.ni/ /ˈkʌmpəni/

2 notary public notary , register office , registry office

notary public /nˈoʊɾɚɹi pˈʌblɪk/ /nˈəʊtəɹi pˈʌblɪk/


notary /ˈnoʊtəri/ /ˈnəʊtəri/registry office /ˈredʒɪstri ɑːfɪs/ /ˈredʒɪstri ɒfɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان