[اسم]

registry office

/ˈredʒɪstri ɑːfɪs/
قابل شمارش

1 اداره ثبت احوال اداره ثبت اسناد

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداره ثبت احوال محضر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان