[صفت]

regretful

/rɪˈgrɛtfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more regretful] [حالت عالی: most regretful]

1 پشیمان نادم

معادل ها در دیکشنری فارسی: پشیمان نامراد نادم متاسف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان