[فعل]

to regress

فعل گذرا و ناگذر

1 بازگشتن پسرفت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان