[اسم]

registry

/ɹˈɛdʒɪstɹi/
قابل شمارش

1 اداره ثبت اسناد دفتر ثبت اسناد

2 ثبت بایگانی

مترادف و متضاد registration
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان