[فعل]

to regroup

فعل گذرا و ناگذر

1 دوباره گروه‌بندی کردن دوباره گروه تشکیل دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان