[اسم]

regularity

قابل شمارش

1 نظم و قاعده ترتیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان