[اسم]

محفظه

( م-ح-ف-ظ-ه )
1 container case , box

container /kənˈteɪ.nər/ /kənˈteɪnə/


case /keɪs/ /keɪs/


box /bɑːks/ /bɒks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان