[اسم]

مخاصمه

( م-خ-ا-ص-م-ه )
1 hostility enmity

hostility /hɑˈstɪləti/ /hɒsˈtɪlɪti/


enmity /ˈɛnməti/ /ˈɛnmɪti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان