[فعل]

مراجعه کردن

( م-ر-ا-ج-ع-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to visit to refer

to visit /ˈvɪz.ɪt/ /ˈvɪzɪt/


to refer /rəˈfɜr/ /rɪˈfɜː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان