[صفت]

مراقب

( م-ر-ا-ق-ب )
1 watchful attentive , careful , vigilant

attentive /əˈtɛntɪv/ /əˈtɛntɪv/


careful /ˈker.fəl/ /ˈkeəfl/


vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/ /ˈvɪdʒɪlənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان