[اسم]

مروت

( م-ر-و-ت )
1 loyalty compassion , chivalry , manliness

loyalty /ˈlɔɪəlti/ /ˈlɔɪəlti/


compassion /kəmˈpæʃn/ /kəmˈpæʃn/


chivalry /ˈʃɪvəlri/ /ˈʃɪvəlri/


manliness /mˈænlinəs/ /mˈanlinəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان