[صفت]

مرکزی

( م-ر-ک-ز-ی )
1 central main

central /ˈsen.trəl/ /ˈsentrəl/


main /meɪn/ /meɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان