[صفت]

central

/ˈsen.trəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more central] [حالت عالی: most central]

1 مرکزی

مترادف و متضاد centre innermost middle extreme outer side
  • 1.central Europe
    1 . اروپای مرکزی
  • 2.the US central bank
    2 . بانک مرکزی آمریکا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان