[اسم]

centimeter

/ˈsent.əˌmiːt̬.ər/
قابل شمارش

1 سانتی‌متر

  • 1. The picture measures fifty by thirty centimeters.
    1 . اندازه تصویر پنجاه در سی سانتی‌متر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان