[اسم]

centiliter

/ˈsɛntəˈlitər/
قابل شمارش

1 سانتی متر مکعب [یک صدم لیتر]

  • 1. One centiliter
    1 . یک سانتی متر مکعب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان